Status: Aktualne
Ilość dni: 1

Nazwa: LEARNING BATTLE CARDS

Typ: Zestaw narzędzi oraz metoda do projektowania procesów blended learning

Cel: Nowoczesne metody, które rozwinęły się dzięki technologii dają olbrzymie możliwości dla osób zajmujących się uczeniem. Jednak w wielu organizacjach praktyczne zastosowanie ogranicza się do tych najpopularniejszych (platforma LMS, e-szkolenia, quizy, webinary) i ich dobór czasami jest dokonywany dość przypadkowo.
Celem Learning Battle Cards jest danie edukatorom narzędzi i metody, która pozwoli im sięgnąć do całego bogactwa metod rozwojowych i zbudować z nich projekt L&D efektywnie realizujący cele organizacji.
Użytkownikami Learning Battle Cards są osoby projektujące szkolenia i projekty rozwojowe lub decydujące o rozwiązaniach edukacyjnych stosowanych w organizacji. Mogą to być zarówno trenerzy, którzy pracują nad własnym szkoleniem, jak również zespoły w działach szkoleniowych zajmujące się projektowaniem rozwiązań dla konkretnych wyzwań (onboarding, rozwój menedżerów, szkolenia kadr itp.). Często użytkownikami są też osoby odpowiadające za strategie rozwojowe organizacji – na przykład członkowie zarządu nadzorujące HR.
Cele, które są realizowane przez użytkowników:

 • Sięgnięcie do potencjału nowoczesnych metod rozwojowych w celu dobrania metod optymalnych do wyzwania rozwojowego. Rozszerzenie wachlarza metod stosowanych rutynowo w organizacji. To ważny cel, bo trudno sobie wyobrazić organizację, która może sobie pozwolić na to, by „stać w miejscu” i uczyć tymi samymi metodami jak 10 czy 15 lat temu.
 • Świadomy dobór metod najlepszych do konkretnego projektu w sposób pozwalający na efektywne osiągnięcie celu.
 • Zaprojektowanie działań kluczowych dzięki którym projekt jest angażujący, efektywny i prowadzi do realnej zmiany przy wykorzystaniu metody LBC Canvas.
 • Komunikowanie koncepcji projektu interesariuszom – menedżerom korzystającym z efektów projektu (tzw. „biznesowi”), zarządowi, klientom wewnętrznym i zewnętrznym.
 • Logiczne uzasadnienie wybranych działań oraz zbudowanie projektu, w którym działania są spójne i logiczne.
 • Rozwój kadr trenerskich oraz osób pracujących nad rozwiązaniami edukacyjnymi poprzez pokazanie im podejścia nastawionego na angażowanie i realizację celów.

Uczestnicy działań szkoleniowych zaprojektowanych z wykorzystaniem LBC zyskują przede wszystkim na tym, że mogą wziąć udział w dobrze zaprojektowanym procesie, w którym ich potrzeby są uwzględnione, wykorzystywane są nowoczesne środki a ich proces rozwojowy jest wspierany wielowymiarowo włącznie ze wsparciem wdrożenia nabytych umiejętności w pracy zawodowej. Efekt działania LBC jest w pewnym zakresie podobny do metody design thinking – to znaczy powstaje produkt/projekt edukacyjny, który w przemyślany sposób zaspokaja potrzeby rozwojowe i w którym uwzględniono działania analizy potrzeb uczestników, budowania świadomości projektu czy wspierania uczestnika w etapie wdrożenia.
Z punktu widzenia organizacji LBC to metoda i narzędzia pozwalające:

 • Realizować projekty w sposób efektywny i wykorzystujący potencjał nowoczesnych metod.
 • Umożliwić zespołom działów szkoleń uporządkowaną, wizualną i logiczną współpracę z interesariuszami projektów L&D („tzw. biznes”, zarząd, menedżerowie, pracownicy, sponsorzy).
 • Budować projekty L&D angażujące uczestników i wspierające ich w procesie wdrożenia – dzięki temu prowadzące do realnej zmiany.
 • W uporządkowany sposób rozwijać i doskonalić spektrum narzędzi stosowanych w organizacji do uczenia, rozwijania nawyków rozwojowych pracowników. Dbać by potencjał rozwojowy organizacji był budowany w uporządkowany i logiczny sposób wspierający strategię organizacji.

Powyższe stwierdzenia dotyczą perspektywy organizacji, która rozwija swój potencjał oraz potencjał pracowników. Jednak odnotowujemy dość duże wykorzystanie LBC w świecie poprzez organizacje zajmujące się profesjonalnym dostarczaniem usług edukacyjnych lub doradztwem w tym obszarze. W takim przypadku wykorzystują one narzędzia LBC, żeby wspierać swoich klientów. Znamy też przypadki wykorzystywania LBC przez uczelnie do kształcenia studentów.

Opis: Metoda i narzędzia Learning Battle Cards to kompleksowy produkt, który obejmuje szereg elementów prowadzących do opisanych celów. Metoda (Mindset) – to sposób myślenia o uczeniu i rozwoju w sposób ukierunkowany na angażowanie osób uczących się i efektywne realizowanie działań edukacyjnych prowadzących do założonego celu. Sposób myślenia jest opisany w książce (wdanej przez Wolters Kluwer) i przekazywany na szkoleniach LBC. Przykładami sposoby myślenia LBC są następujące stwierdzenia:

 • Nie ma lepszych lub gorszych metod – są mniej lub bardziej pasujące do projektu.
 • Projektujmy realne działania realizujące kluczowe obszary projektu rozwojowego (np. analizę potrzeb) – nie ograniczajmy się do „sufitologii”.
 • Kluczowym czynnikiem angażowania jest świadomość projektu – między innymi odpowiedź na pytanie czym jest nasz projekt dla odbiorcy.

LBC Cards - zestaw kart LBC reprezentujących 108 metod rozwojowych wraz z infograficznym wskazaniem kluczowych parametrów każdej z metod. Metody są też szeroko opisane w książce. Dzięki kartom zaplanowanych jest szereg aktywności, które pozwalają na inspirowanie się i rozbudowywanie projektów o nowe działania, często wykraczające poza dotychczasową rutynę. Forma LBC Cards czyli kart do gry pozwala na łatwe tasowanie, układanie czy dobieranie metod w zależności od potrzeb.
LBC Canvas – plansza zawierająca schemat kluczowych obszarów z punktu widzenia projektu. Można na niej układać karty, rysować kształty, strzałki, dodawać karteczki Post-it – wszystko to w celu zbudowania logicznego schematu projektu, w którym w uporządkowany sposób zaadresowano kluczowe obszary. W praktyce zwykle wykorzystywana jest plansza wielkości papieru do flipcharta.
LBC Maps – to wizualizacja metod pokrewnych i uzupełniających dla określonego podejścia (np. 70-20-10) lub głównej metody (np. workshop). Pozwala łatwo zbudować kompleksowe otoczenie dla planowanych działań – na przykład wsparcie działań warsztatowych w obszarze e-learning.
Mechanizm działania to zastosowanie wymienionych narzędzi zgodnie z proponowaną metodą LBC w formie różnych aktywności realizowanych samodzielnie przez edukatora lub w zespole obejmującym osoby projektujące działania szkoleniowe, będące interesariuszami lub sponsorami działań.
Przykładowa aktywność w pracy grupowej nad projektem (we wczesnej fazie planowania) służy do wzbogacenia projektu o nowe, adekwatne do potrzeb i warunków działania rozwojowe. Działanie polega na podzieleniu zespołu na dwie role: właściciel projektu (1-2 osoby najlepiej rozumiejące cel projektu) oraz eksploratorzy. Eksploratorzy przeglądają talię kart LBC w celu znalezienia inspiracji. Właściciel projektu pilnuje, żeby nowe pomysły zostały osadzone w realiach i celach projektu. W efekcie zespół wypracowuje kilka nowych rozwiązań do zastosowania w projekcie.
Innym działaniem jest zebranie aktywności i środków użytych w projekcie w postaci LBC Canvas. Zespół po kolei analizuje kolejne obszary (np. analiza potrzeb, budowanie świadomości projektu, wyrabianie umiejętności itp.) starając się zaplanować działania na każdym z etapów (pomaga w tym metryczka karty). Dzięki temu uzyskujemy pewność, że kluczowe obszary projektowe zostały wyposażone w odpowiednie działania.
Metoda Learning Battle Cards obejmuje wiele aktywności z wykorzystaniem narzędzi LBC. Łączy je jeden cel – wykorzystanie potencjału nowoczesnego uczenia do realizacji założonych celów.

Innowacyjność: Pomysł na metodę i narzędzia Learning Battle Cards urodził się w pracach zespołu XY Learning Team składającego się z praktyków nowoczesnego uczenia z różnych firm. Zespół postawił sobie za cel promowanie świadomego wykorzystania potencjału technologii w uczeniu wychodzącego poza powszechnie stosowane LMSy, e-szkolenia czy quizy. Kolejnym celem było zbudowanie sposobu myślenia umożliwiającego wyjście poza ramy tradycyjnej metodyki szkoleń, w której nowoczesne, często nieliniowe, inicjowane przez użytkownika metody nie mają odpowiedniego miejsca.
Dodatkowym czynnikiem były przeprowadzone przez zespół badania LPES – polegające na przeprowadzeniu pogłębionych wywiadów z osobami odpowiedzialnymi za rozwój w dużych organizacjach. Badania te pokazały, że co prawda dostępne są na rynku zarówno rozwiązania „tradycyjne” jak i e-learningowe (zwykle oferowane przez różnych dostawców), ale brak jest wspólnego mianownika, który by porządkował wszystkie działania edukacyjne bez względu na ich formę.
Zespół opracował zupełnie nowe podejście i narzędzia podejścia do projektowania nowoczesnego uczenia w organizacjach. Poniżej opis innowacyjnych cech rozwiązania.

PLAYABILITY Zespół skatalogował ponad 100 metod rozwojowych i szkoleniowych w postaci kart podobnych do kart stosowanych w grach. Uznaliśmy, że bogactwo metod rozwojowych i pomysłów na ich wykorzystanie jest tak duża, że najefektywniej będzie pracować z kartami w sposób bazujący na kreatywności. Kartami można się bawić, zestawiać w czasami nietypowe (przez to czasami genialne) rozwiązania, układać w procesy, tasować, losować w celu poznania nowych metod itd. Playability to silna cecha kart ponieważ wyzwala kreatywność i chęci poznawcze. Sama liczba kart i forma powodują, że człowiek czuje, że ma setki możliwości i nie musi ograniczać się do sposobów uczenia, jakie stosuje od lat rezygnując z tego, co przynosi technologia. Kinestetyczność kart silnie przyciąga – zachęca do pracy z nimi.

CROWDSOURCING Po wymyśleniu metody LBC i podejścia do materii nowoczesnych metod rozwojowych zdaliśmy sobie sprawę, że tak naprawdę mamy do czynienia z wiedzą praktyczną – zebraną przez setki edukatorów, którzy na różne sposoby stosują różne metody i mają praktyczne wnioski. Uznaliśmy, że zamiast samodzielnego opracowywania poszczególnych metod warto zaprosić do współpracy innych edukatorów i zbudować wartość.
Crowdsourcing w LBC, to miedzy innymi:
 • Opracowanie parametrów kart przez ponad 30 zaproszonych edukatorów.
 • Opisanie metod reprezentowanych przez karty w książce przez ponad 50 kontrybutorów starannie dobranych.
 • Zbieranie wiedzy od praktyków stosujących LBC w świecie – rozbudowywanie bazy aktywności.
 • Tłumaczenie narzędzi LBC przez lokalne zespoły metodyczne – dzięki temu pokonanie bariery językowej (w ten sposób powstały karty w języku francuskim).
 • Zachęcanie użytkowników do dzielenia się wiedzą.

Crowdsourcing jest jedną z cech LBC pozwalającą utrzymać wysoką jakość i przydatność metody i narzędzi – to szczególnie ważne po uzyskaniu przez LBC zasięgu ogólnoświatowego (mamy klientów w ponad 50 krajach).

ORIENTACJA NA DZIAŁANIE Podkreślamy w metodzie LBC, szczególnie w pracy z LBC Canvas, że kluczowe są działania a nie przemyślenia. Dlatego warto planować aktywności, które służą na przykład do bieżącej analizy potrzeb niż próbować zgadnąć te potrzeby.

ANGAŻOWANIE JAKO PODSTAWA Projekty szkoleniowe często są planowane w sposób zakładający pełną kontrolę po stronie edukatorów. To niezbyt efektywne rozwiązanie w świecie bogactwa możliwości oraz różnorodności potrzeb różnych pracowników lub np. różnych pokoleń. Dlatego metoda LBC kładzie silny nacisk na działania angażujące odbiorców w proces uczenia i dzięki temu powodujące, że uczestnicy szkoleń i innych działań wspierają własny proces uczenia się i przez to cały projekt.

Praktyczność: Learning Battle Cards to metoda narzędzia opracowane przez praktyków, z udziałem wielu edukatorów, którzy w procesie crowdsourcing wnieśli swoją wiedzę praktyczną. Zespół autorów jest otwarty i podejmuje działania zbierania wniosków praktycznych ze społeczności entuzjastów i użytkowników LBC.Narzędzia Learning Battle Cards mogą być stosowane indywidualnie oraz w pracy grupowej.
Wykorzystanie narzędzi LBC nie wymaga przeszkolenia – oprócz książki dostępnej w wydawnictwie Wolters Kluwer dostarczamy materiały How2Use, które opisują szereg aktywności z narzędziami LBC, a w Internecie jest sporo artykułów, materiałów wideo tworzonych przez nas lub entuzjastów metody z całego świata. Wielu edukatorów prezentuje karty na konferencjach i przeprowadza krótki warsztat ich użycia. Możliwe jest również odbycie szkolenia, które pozwala się szybko i głęboko zanurzyć w metodę LBC. Takie szkolenia realizowane są przez zespół autorów metody (głównie w Polsce) oraz partnerów np. firmy Learning Salad we Francji lub Ceed Learning w RPA.

Zastosowania narzędzi LBC, które śledzimy na świecie to:
PRACA ZESPOŁÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ ROZWOJEM W FIRMACH (NP. DZIAŁ SZKOLEŃ) To typowe zastosowanie - praca nad konkretnymi projektami lub całościową strategią rozwojową. Taką współpracę warto rozpocząć od szkolenia LBC, choć nie jest to konieczne. Zespoły te wykorzystują często narzędzia LBC do komunikacji z tzw. „biznesem” czyli interesariuszami projektu. W tym przypadku narzędzia LBC są często wykorzystywane podczas sesji pracy nad kształtem projektu (przypominającym nieco pracę zespołów Design Thinking) lub do prezentacji koncepcji projektu za pomocą LBC Canvas.
SPRZEDAŻ PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH PRZEZ DOSTAWCÓW USŁUG EDUKACYJNYCH Przy bardziej złożonych projektach warto użyć kart i planszy LBC Canvas podczas dyskusji z klientem lub do prezentacji rozwiązania dla niego. To pozwala podkreślić spójność i logikę projektu, szczególnie jeśli projekt jest złożony. Klientowi trudno jest zrezygnować z kluczowych działań w projekcie, bo widzi ich rolę dla skuteczności i osiągnięcia celów.
SAMODZIELNY ROZWOJU Wielu edukatorów wykorzystuje karty do wyznaczenia sobie mapy poznawania nowych metod i podejść. Bardzo użyteczna jest w tym obszarze talia kart, ale również LBC Maps, które pokazują powiązania między metodami.
ROZWÓJ EDUKATORÓW Narzędzia LBC oraz stojąca za nimi metoda to całościowe spojrzenie na projektowanie procesów rozwojowych, stąd jest dobrym punktem wyjścia do kształcenia osób zajmujących się e-learningiem i blended learningiem czy nawet trenerów. Stosowaliśmy LBC na zajęciach dla studentów (np. w Polsce), jest też firma w RPA, która stosuje LBC w szkoleniu dla trenerów na poziomie masters.
WYKORZYSTANIE LBC DO PREZENTACJI NA KONFERENCJACH Wielu edukatorów na świecie wykorzystuje LBC do prezentacji swoich koncepcji na konferencjach. Dzięki temu karty zaistniały na wydarzeniach, na które zespół autorów nie mógłby sobie pozwolić – np. konferencje w USA, spotkania lokalnych ATD. Wspieramy swoją wiedzą takich edukatorów, ale też sporo się od nich uczymy.
W praktycznym stosowaniu LBC istotna jest forma, która jest wygodna i atrakcyjna. Karty LBC są bardzo poręczne w pracy a jednocześnie przyciągają swoją formą, budzą ciekawość. Ich forma przede wszystkim zachęca do kreatywności. LBC Canvas najczęściej jest wykorzystywana w formie płachty wielkości papieru flipchart i dzięki temu łatwo na niej rozrysować projekt (lub ułożyć z kart). Jest to też format, który sprawdza się w pracy zespołowej – kilka osób może się pochylić nad płachtą. LBC Maps są w postaci sporych plakatów, które pokazują zależności między metodami pokazane jako elementy przestrzeni kosmicznej (orbity, galaktyki).

Wartość: PROJEKTY ROZWOJOWE ŚWIADOMIE I CELOWO WYKORZYSTUJĄCE POTENCJAŁ TECHNOLOGII W EDUKACJI Sposób pracy nad projektem L&D (szkoleniowym lub rozwojowym) metodą LBC umożliwia wyjście poza schemat i zbudowanie projektu na bazie metod reprezentowanych przez karty. To forma świadomej i systematycznej inspiracji w poszukiwaniu optymalnych metod sprostania konkretnym wyzwaniom edukacyjnym. W efekcie powstają projekty, które sięgają do potencjału nowych metod w sposób świadomy, oparty o metodyczna analizę.

PROJEKTY ROZWOJOWE KOMPLETNE METODYCZNIE Praca z LBC Canvas pozwala na zbudowanie całościowej wizji projektu, w którym zadbano o najważniejsze czynniki angażowania i sukcesu projektu. Narzędzie pokazuje obszary, które są pominięte i nie mają przypiętych żadnych działań (często takimi obszarami są Świadomość oraz Wdrożenie). To też narzędzie, które powoduje, że ewentualne modyfikacje projektu (np. oszczędności) odbywają się z pełną świadomością wpływu na efektywność projektu.

KOMUNIKACJA ZESPOŁU SZKOLENIOWEGO Z INTERESARIUSZAMI LBC to narzędzie umożliwiające pokazanie logiki projektu (LBC Canvas), kluczowych elementów oraz zależności osobom, które są interesariuszami projektu i choć niekoniecznie wnikają w szczegóły, to chcą mieć przekonanie, że projekt zrealizuje ich cele. Narzędzia LBC to dość wygodna forma wizualizacji i komunikacji projektów.

SPRZEDAŻ KONCEPCJI PROJEKTU ROZWOJOWEGO Atrakcyjna forma, wewnętrzna logika i sposób prezentacji projektu za pomocą narzędzi LBC ułatwia pokazanie projektu od strony najważniejszych czynników sukcesu. Dzięki temu klient (zewnętrzny lub wewnętrzny) widzi projekt pokazany w kategoriach logiki prowadzącej do realnych zmian. Widzi w nim działania angażujące uczestników projektu i wspierające wdrożenie nabytych umiejętności w pracy. LBC to też forma wyróżnienia się wśród dostawców usług edukacyjnych operujących opisami usług, programami szkoleniowymi lub wersjami demonstracyjnymi, czyli formami skoncentrowanymi na ich produktach a nie logice korzyści klienta. Co więcej, Klient może wspólnie z projektantem dyskutować i wizualizować zmiany w projekcie uzyskując poczucie współtworzenia koncepcji.

ROZWÓJ POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO ORGANIZACJI Organizacje używające narzędzi i metody LBC uzyskują sposób na systematyczne i uporządkowane patrzenie na metody i narzędzia stosowane w rozwoju poprzez pryzmat realnych zmian jakie mogą wprowadzić w organizacji. Z czasem każda organizacja może zbudować swoje spektrum metod (czyli właściwie swoją podtalię kart), które dobrze działają w specyfice organizacji. LBC to też otwartość zespołu na nowe metody, ale wsparte narzędziami celowego (a nie przypadkowego) ich pozyskiwania.

ROZWÓJ EDUKATORA Learning Battle Cards to także sposób myślenia nakierowany na angażowanie uczestników uczenia się i realizację realnych zmian. To dobry mindset dla edukatora wsparty konkretnymi narzędziami. LBC to również skatalogowany potencjał metod (karty) oraz zależności (mapy) pozwalający edukatorowi zbudować sobie mapę własnego rozwoju i poznawania nowych metod lub przyjąć systematyczny rozwój w formie zabawowej (playability) – na przykład przez wylosowanie kolejnej karty z metodą do poznania w najbliższym czasie.

Autor: Learning Battle Cards sp. z o.o. sp.k.

Strona o innowacji

Informacje do pobrania

www Autora

Innowacja Edukacyjna Roku 2022

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane mogą być używane również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych (co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika).

W serwisie innowacja.edu.pl dane osobowe nie są gromadzone w plikach "cookies".

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Aby zmienić ustawienia, w opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności.

Zgadzam się